2022 – De Bolkes – Fieëste wie de bieëste

Tekst: July Vijgen
Muziek: Bryan Stelten

Couplet 1:
’T lup hie oet de klauwe
Dat is os sjeis egaal
Vier zint neet mieë te hauwe
Vier sjneure doeër d’r zaal!
En vier make remmiedemmie
Laot kaord aaf, blief neet sjtaon
Kameraode zinter ooch bie
V’r zulle nog neet heivesj gaon….

Refrein:
Ohoho, sjud de glazer nog ‘ns in
Ohoho, want vier hubbe zin d’r in
Ohoho, jao vier gaon noe richtig los
Fieëste wie de bieëste dat is get veuër os
Ohoho, sjnap dae naeve dich ‘ns vas
Ohoho, lekker muulke veuër de sjpas
Ohoho, jao vier gaon noe richtig los
Fieëste wie de bieëste dat is get veuër os!

Couplet 2:
Vier zouwe wille kaèke
Vier laeve veuër d’r lach
Dus blief neet zitte maèke
Pluk d’r daag en ooch de nach
En vier klinke en vier drinke
Gaef gaas en blief neet sjtaon
Noe nurges mieë aa dinke
Vier zulle nog neet heivesj gaon……

Brug:
zoeë lang es ’t nog kin
Wille v’r hie same zin
‘t beer dat sjmakt nao mieë
V’r laeve mer inne kieër