Sjlagers

Titel Artiest Jaar  
 
’t gelök va Gebrook  Xam 2020
Doezend daag en nachte  D’r Dustin 2019
Boemele  De Bolkes 2018
D’r Hieëmel op de Aerd  Ofwat! 2018  
Dans mit mich! Em&M 2018  
Druime Zjwaor oppe Maag 2018  
Gaef ‘t doeer Jean Wijnands en Vrung 2018  
Haot mich vas mit Vastelaovend  D’r Dustin 2018  
Hiej in Gebrook Yolanda Snackers 2018  
Laot de tieëd mér lekker vleege Los Papa’s 2018  
Laot mer waeje! 2Biejeen 2018  
Nog Eine! Breuker Neutjes 2018  
Vastelaovend gaef ‘t doeër JCV Gebrook 2018  
Vastelaovend in Limburg Kompenie Keskenade 2018  
Vastelaovend is mich alles weard Chantal van Oppen 2018  
Lekker blie Siefoe 2017  *
Los! 2Biejeen 2017  
Waereld va versjil! Breuker Neutjes 2017  
Vastelaovend in os Limburgs Land Dae eine & Dae angere 2017  
Laef ’t Laeve! De Bolkes 2017  
De Sjwabbersamba De Poetsbrigade 2017  
De Vastelaovesrap D’r Dustin 2017  
Breuker Vastelaovend JCV Gebrook 2017  
Vastelaovend i Gebrook Jean Wijnands en Vrung 2017  
Jodelitie! July Vijgen 2017  
Tösje de keuj en d’r hieëring Los Papa’s 2017  
Hiej i Gebrook Ofwat! 2017  
Neet allein Gebrook, Gebrook neet allein Triple D 2017  
Vastelaovendswöad Veer Plezeer 2017  
Bonzjoere De Bolkes 2016 *
Sjpass in de boet 2bieëjeen 2016  
Ram van sjlaag! Breuker Boeben 2016  
M-Boesjuur Breuker Neutjes 2016  
Bonne De 3 Klotskop 2016  
Veer doan ’t zoeë De Poetsbrigade 2016  
Van ’s aovesvreug wies ‘Smergenslaat D’r Dustin 2016  
Limburg zing en lach Jean Wijnands en Vrung 2016  
Buske Blome Joep Gorski & de Blumkes 2016  
Sjnoef ’t op July en de Muppe 2016  
Dat höb v’r ummer zoëë gedaon Los Papa’s 2016  
Versjlingerd aa de vastelaovend Of wat !? 2016  
Sjpringe Siefoe 2016  
Versjlingerd aa Gebrook Trippel D 2016  
Danse! Veer Plezeer 2016  
Es murge vandaag weer gister is Breuker Neutjes 2015 *
Vastelaovend daag en nach Siefoe 2015  
D’r tied va Vastelaovend Veer Plezeer 2015  
Roop Alaaf Jean Wijnands en Vrung 2015  
‘T Geveul Belaeve Of Wat!? 2015  
Fieës in de boet Breuker Boeb’n 2015  
Nog gekker wie ’n sjup Los Papa’s 2015  
Mien Vastelaovenshoespak! 1&1=Ellef! 2015  
“t Bebbelke July en de Muppe 2015  
Alles Gaeve Pink Ladies 2015  
Twieë maal Vastelaovend! Breuker Benj 2015  
Kiek ze Kieke Maedjes van Pesjtoer 2015  
Wild va Vastelaovend De Bölkes 2015  
Vastenavond mos se belaeve D’r Dustin 2015  
Hiej daeste ’t vuuër Siefoe! 2014 *
Breuker blood Neet Normaal 2014  
De Sambasjpass Veer Plezeer 2014  
De Vastelaoveskirmis De Druim 2014  
Doa dunt vieer ’t vueër jaen Wijnands & Vrung 2014  
D’r Vastelaoves Jungle Dans Breuker Benj 2014  
Gaef ’t doeër! Breuker Neutjes 2014  
Gebrook doe bis mien Narresjtad Los Papa’s 2014  
Ich wil mit dich op sjtap Breuker Boeb’n 2014  
Mit vatelaovend – Gebrook Of Watt? 2014  
Oos Breuker hertje De Maedjes van pesjtoer 2014  
Op Sjtap De Drie Klotsköp 2014  
’t Rammelding De Bölkes 2014  
Ut Vasteloavesraad Gemiesjt Doerein 2014  
Wilste dich mit os gaon amezere Pink Ladies 2014  
Wat ’n fieës!! Breuker Neutjes 2013 *
Dans doer ’t laeve de Bölkes 2013  
Dans mit mich July en de Muppe 2013  
Ich blief hie Jean Wijnands + Vrung 2013  
Kiek hie! SieFoe! 2013  
Laot diene gekke kantj weer zieën D’r Wielly 2013  
Sjiek, wat magnefiek WennSjoonDennSjoon 2013  
Sjtress!! Dat Bin Ich Vergaete 2013  
Super 11 De Druim 2013  
Trik mer  aa de bel! de 3 Klotsköp 2013  
Vatselaoven in Gebrook Of Wat 2013  
Vatselaovestied Veer Plezeer 2013  
Verleef Pink Ladies 2013  
Vier zint de tieners mit d’t hippie-tied De Maedjes va St. Jan 2013  
Witste watich dich zow ille vraoge..? Los Papas 2013  
Zeuk mit mich al-aaf! Breuker Boeb’n 2013  
Hie bin ich thoes Breuker Neutjes 2012 *
De zonger wiele Fiele Breuker Boeb’n 2012  
’t is waer zoë wiet Los papas 2012  
’t Sprookje Vasteloavend! Siefoe! 2012  
Dat is d’r vastelaoven in Gebrook Alaaf VeerPlezeer 2012  
Bin zoa gelukkig in mien sjtam café Jean Wijnands + Vrung 2012  
Vasteloaveskuur WennSjoonDennSjoon 2012  
De Maedjes van Pesjtoer De Maedjes va St. Jan 2012  
Nonk Bob oet Jamaica Dat Bin Ich Vergaete 2012  
Hey!! Vier zin rockster!! Pink Ladies 2012  
De Vasteloavessamba De Druim 2012  
Vleeg mit nao Vasteloavend Limburgs Jungske 2012  
Hie is get oet! De 3 klotskop 2012  
D’r Klooneman July en de Muppe 2012  
Zoëë eine höb g’r nog noeëjts gehad! Breuker Neutjes 2011 *
Doe bis gans in orde Breuker Boeben 2011  
Wat dinkste z11 Vastelaovendsgroep Joonk & Aod 2011  
Kom aene drink v’r nog! Los papas 2011  
Fitness (zumba zumba) De Bölkes 2011  
Ut geit good Hoaf Elf 2011  
Vieer goan op sjtap De Druim 2011  
Wat ’n super daag! Pink Ladies 2011  
Carnavalia in Limburgia Jean Wijnands 2011  
Ich hub ’t hiej gevonge Corrie de Jong & Peter Vellinga 2011  
D’r vastelaovend is weer in t land’ Dat Bin Ich Vergaete 2011  
’n Buulke ongeteld July en de Muppe 2011  
De mam July en de Muppe 2010 *
De vastelaovend kump d´r aan! Breuker Boeb´n 2010  
Es de meziek Limburgse formatie “Egaal” 2010  
Hei doot allemaol mit Los Papas 2010  
Ich sjtoan op springe De Druim 2010  
Ich wil die daag langk Jean en de Margrieten 2010  
Kiek dat kuuke kieke Dat bin ich vergaete 2010  
Klonemenke Hooëg & Naat 2010  
Malaise polonaise Corrie en de Krekels 2010  
Mit vrouwluuj miee mans Pink Ladies 2010  
Sjietevottekeutele Breukeer Neutjes 2010  
´t Tanzmarieche July en de Muppe 2009  
‘T sjoeënste plekske hie op aerd Los Papa’s 2009 *
Miene Prins July en de Muppe 2008  
Volle krach veuroet! Brøker Boeb’n 2008 *
´t Letste humme Hooëg & Naat 2007  
Alles op ’n rie Breuker Geist 2007  
De Vastelaoves Vulkaan Egaal 2007  
Fieëste doon vier ‘t lieëfste !!! De Druim 2007  
Ich blief ’nne Gebreuker ’t Zesde 2007  
Laup mèr mit! Breuker Neutjes 2007  
Limburgs Sjônste Aneglina Smits 2007  
Loat mer kómme wat kumt July en de Muppe 2007  
Vastelaovesles Brøker Boeb’n 2007 *
Vastelaovond hie i de boet Breuker Noebbele 2007  
Wie sjoeën waor ‘t vreuger Corrie de Jong 2007  
Aen aevoudig Limburgs Jungske Limburgs Jungske 2006  
D’r Optoch! July en de Muppe 2006 *
De Vastelaovespatsj Brøker Boeb’n 2006  
Fiëste! Breuker Geist 2006  
Ich vier zoageare vastelaovend Corrie de Jong 2006  
Miene Vastelaovesdräöm Hoeëg en Naat 2006  
Oet-de-knup”-Warming-up Breuker Neutjes 2006  
Op zoeë’ne daag es vandaag De Drie Grieës 2006  
Vier de vastelaovend hie De Druim 2006  
’n Lekker nummer! Breuker Geist 2005  
’t Sjoeenste fieës is vasteloavend Breuker Noebbele 2005  
’t Viefde seizoen Corry de Jong 2005  
D’r sjaeve toere Breuker Neutjes 2005  
D’r träöteman W. Sijstermans & H. van Vriekingen 2005  
Dao kump d’r prins Naeve d’r Körref 2005  
De eksterouge va Marie H. Breugelmans en G. Franssen 2005  
Hey jao, doe dao! De drie grieës 2005  
Mayonaise Polonaise! Brøker Boeb’n 2005  
Oos hart De Druim 2005  
Samba i Gebrook EHC 2005  
Vastelaovesbotterhämke Hoeëg en Naat 2005  
Versjlaaf aan carnaval Hoaf Zieëve 2005 *
Vier viere Carneval EHC 2005  
Wae lacht dae laeft Richtige Gebreuker 2005  
Zoeë gaet ut good Breuker Noebbele 2005  
‘t Nudelholz-Marie Wiel Sijstermans 2004 *
Abacadabra Vastelaovend Carnavalsgroep de Druim 2004  
D’r Sjpassexpress Breuker Noebbele 2004  
De vaan oet Breuker Neutjes 2004  
Februari Hanneke van Criekingen 2004  
Limburgs fiees Horst Breugelmans 2004  
Rititi Naever d’r körref 2004  
Va beer, kriegste hie gaen kater Circus Vastelaovend 2004  
Veutjes op de vloer ’t Zieëvende 2004  
Wiet, wiet, wiet Hooëg & Naat 2004  
Zwei mer mit os mit Breuker Geist 2004  
Auw wieverbal Sjtom Tuuën 2003  
Dansmarieke dans! Hoeëg en Naat 2003  
De Breuker Jaegesj Circus Vastelaovend 2003 *
Eine vuer alle Breuker Neutjes 2003  
Kangeroe Stegelkes 2003  
Karnaval is vuuer jieekeraen Breuker Noebbele 2003  
Laevsmedizien Nondejuukes 2003  
Laot mer lekker weije EHC 2003  
Leve man, zet toch dat masker aaf Angelina Smits-Gulikers 2003  
Nondejuu Caramba olé Nondejuukes 2003  
Samba Caramba Sjpasuule 2003  
Sjapoo Limbourg Ivo & Roy 2003  
Sop Neaver d’r Körref 2003  
Super Oma Corrie de Jong 2003  
‘T is weer vastelaovend Breuker Geist 2003  
Vieer maedjes De Braggelaere & de Krulsjpange 2003  
Wae wiej wat July Vijgen 2003  
De vastelaoves bi-babe-loe-ba Circus Vastelaovend 2002  
D’r Toetofoon Ivo & Roy 2002  
D’r vastelaovescowboy Breuker Neutjes 2002  
D’r walzerkeuning Corrie de Jong 2002  
Ich hub de brook aa Angeline Smits-Gulikers 2002  
Nog efkes Breuker Geist 2002  
Öpke döpke Duo 42 2002  
Same (telle vieër tot drie) Naever d’r körref 2002  
Vier blieve hange EHC 2002 *
D’r hiering Hooëg & Naat 2001  
Hey, luuj kom op! Breuker Neutjes 2001 *
Vastelaovendsjpas Breuker Geist 2001  
De vasteloaves-klok Masquerade 2000  
De zaate zingerie Breuker Neutjes 2000  
Ich bin verleefd Breuker Geist 2000  
Mien Gebrook ’t Zieëvende 2000 *
Mien perrepluuj Hooëg & Naat 2000  
D’r Bolderkar Berrie Cleiren 1999  
D’r vasteloaves rock en roll Braggelaere va Gebrook 1999  
Drie daag lang Circus Vastelaovend 1999  
Houwt ‘ns diene baviaan Sjtom Tuuën 1999  
Kom mit os mit Masquerade 1999  
Loat gaon De Sjtegelkes 1999 *
Meadjes va Gebrook Noeëts Gelieëk 1999  
Mit vastelaovend haat jiekerin zich gaer ’t Zieëvende & Harmonie St. Cecilia 1999  
Os kesjtieël Richtige Gebreuker 1999  
Ouw muk Hanneke van Griekingen 1999  
Sjtank sjtief Breuker Neutjes 1999  
Trik mer aan de bel! Breuker Geist 1999  
Trik mit d’r optoch mit Poefel & Strikske 1999  
Dat is d’r vastelaovend i Gebrook Circus Vastelaovend 1998 *
Loat oos mer hobbele ’t Zieëvende 1998  
Stumming in Gebrook Breuker Geist 1998  
De vastelaovessjter Breuker Neutjes 1997  
D’r vasteloavestrein Breuker Geist 1997  
Jieker joar lieët Gebrook zich ummer goan ’t Zieëvende 1997 *
Ut 4-geveul Diverse carnavalsgroepen 1997  
D’r trollemutsj Breuker Geist 1996  
Mit vasteloavend moot dat kinne ’t Zieëvende 1996  
Vastelaovesdruime Breuker Neutjes 1996  
Vieër make sjpas Masquerade 1996 *
De peëperbus Circus Vastelaovend 1995 *
D’r vastelaoveskriebel Breuker Neutjes 1995  
Oos Breukerland, Alaaf Breuker Geist 1995  
Vasteloaves-leeveling ’t Zieëvende 1995  
Mien leeve God ’t Zieëvende 1994  
‘T recept veur vastelaovend Breuker Neutjes 1994  
Vasteloavescircus Circus Vastelaovend 1994 *
Ozze levehieër goof os de carnaval Ummer Blau 1993 *
Wat makt ’t oeët? ’t Zieëvende 1993  
Dat hubs- of dat hubs-te neet ’t Zieëvende 1992 *
Koôm, houd mich es vas ’t Zieëvende 1991 *
Gebrook ’t is weer vastelaovend Piet Boonstra 1990 *
Kriebelsjpas Duuvelkes va St. Jan 1989 *
Mit carnaval bis doe mien maedje De Knoetsjvotte 1988 *
Knoetsjevötje Knoeveldeer De Knoetsjvotte 1987 *
Sjpas i Gebrook   1986 *
Ich bin bliej Piet Boonstra 1985 *
Bekkercarnaval De Gebreuker Bekkers 1984 *
Dans es mit mich Chewing Gum 1983  
D’r ober Groep George Lemmens 1983 *
Loat mich noe toch binne… De Sjtriepkes 1983 *
Oma’s troem Chewing Gum 1983 *
Ich hub get aan de hand Piet Boonstra 1982 *
Paaf-Boem-Paaf vastelaovend Piet Boonstra 1981 *
Tatie, tatoe Los Papagajos 1979 *
Tröat nog ins aeve op dien toet! Sjef Diederen 1979 *
Gebreuker paradies Duo Oetgesjloape 1978  
Ze kenne mich … Sjef Diederen 1978  
Gebrook alaaf Sjef Diederen 1977 *
Zuug die naas Gebrooker Hofzengers 1976 *
De wauwelair Gebrooker Hofzengers 1975 *
Och, wat ei sjoap Gebrooker Hofzengers 1974 *
D’r Fiekus Gebrooker Hofzengers 1973 *
Doe koons mich de pot op! Gebrooker Hofzengers 1972 *
Den tik Gebrooker Hofzengers 1971 *
Janette…retteketette Gebrooker Hofzengers 1970 *
Veul ‘ns Gebrooker Hofzengers 1969 *
D’r Koekoewawa Gebrooker Hofzengers 1968 *
Drie daag vastelavond Gebrooker Hofzengers 1967 *
De sjoeënste en de sjiekste, diekste naas Hooëg & Naat    
De sjoeënste sjtad De Braggelaere    
Geneet van ’t laeve Sjef Diederen    
Gezôndhaed Jan Otermans    
Mien leef Gebrook Hans Sterk    
Mit vasteloavend July Vijgen    
Vastelaovend same Duo Oetgesjloape    
Vasteloavend dan marsjere veer Ummer Blau    
Went i Gebrook hiej de Sjtroatmuzikante    
Zuug os hiej sjtoan Spätlese