Proclamatie 2016

Vier, Tim d’r Ieësjte, Sjtadsprins va Gebrook biej de grasie va d’r Wieze Raod, Graaf uëver alle kesjtieëlule, – ulinnekes en – uulskukes, Markies uëver Groeët Gebrook va Lot- en Uëverbrook pis aa de Passart en van ‘t kesjtieël pis bienao Aostrao, Hertog uëver alle Gebreuker en Gebreukerinnekes die same mit mich en ‘t CCH, va Gebrook ‘n richtige narresjtad gónt make,

Proklamere de noe volgende elf raegels,

Ten 11e
Ich wil ‘t CCH bedanke vuuër de keus va dit jaor.
Ich ving ‘t ’n groeëte ier dat ich gevraog bin Sjtadsprins te zin in dit 5×11 jubileumjaor.

Ten 10e
Stan d’r Ieësjte haat ‘t aafgelaope jaor laote zieën wiej ste vastelaovend mós viere.
Ich haop dat Stan mich es ‘groentje’ de’ kneepkes’ van ‘t prinssjap wilt liere.

Ten 9e
Ich haesj uch allenuij welkom op dizze aovend.
Op de ieësjte plaatsj oze pesjtoer William van Dijck en Burgemaester Ralf Krewinkel.
Vanaaf dit jaor kinne vier hun liere, wiej vier Breuker luuj vastelaovend viere.

Ten 8e
Gaer wil ich mien pap en mam bedanke dat ich dit jaor es Sjtadsprins van ‘t CCH vuërop kin gaon.
Mer aoch zónger de sjteun va mien vrundin Cecile zou ich hiej neet kinne sjtaon.

 Ten 7e
Zoe wiej gier wit handel ich ónger angere i sjtaen op doerdewaekse dage,
mer vanaaf noe gaon ich aoch mien sjtentje aa de Breuker vastelaovend biejdrage.

 Ten 6e
Dat ich 20 jaor geleje jeugdprins waor va VV Mariarade waor al ‘n groeët fieës,
mer noe maog ich es Sjtadsprins vuërop in oos Breuker paradies.

 Ten 5e
Belangriek is dat vier mit z’n allen vastelaovend viere i Gebrook. Mit ‘n traon en ‘ne lach.
Mer belangriek is aoch dat aa de luuj die neet d’r biej kinne zin waert gedach.

 Ten 4e
Dat de wageboewesj en optochdaelnummesj ummer väöl inspiratie höbbe dat  is ‘n gegaeve.
Aoch in dit jubileumjaor kint gier de sjoeënste optoch va Limburg hiej i Gebrook belaeve.

 Ten 3e
Dit jaor is Mariarade good vertegenwoordigd in oos Breuker paradies. ‘ne Sjtadsprins oet Mariarade!
En de Bölkes pakde mit hunne sjlager ‘Bonzjoere’ dit vastelaovesjaor d’r ieësjte pries.

 Ten 2e
Mit d’r vastelaovend is ’t in oos femilie ummer ‘Alaaf’.
Miene opa, miene pap en mien nónke Math en Jan sjote biej ’t CCH, ’t Optochkomitee en d’r Vriendenkring jaorelangk d’r voeëgel aaf

 Ten 1e
Leef Breuker luuj, genóg gekald, laot noe mer klinke oet jieëkere hook:
“Vier zint al 5 x 11 jaor versjlingerd aa Gebrook!!”


Gegaeven i Gebrook op 9 jannewari 2016.
Sjtadsprins Tim d’r Ieësjte, biejgesjtange doer prizedent Ton en ziene Wieze Raod van´t vastelaovesriek Gebrook.