Optochtreglement 2021-2022

Dit reglement is van toepassing op de Grote Carnavalsoptocht en de Kinderoptocht van het CCH

(Comité Carnavalsviering Hoensbroek).

 

Algemeen

 • Deelname aan de optochten is gratis en staat voor iedereen open.
 • Op dit reglement is de Nederlandse wetgeving van toepassing voor deelnemers en deelnemende voertuigen. De Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Heerlen is tevens van toepassing.
 • Deelname aan de optochten is toegestaan mits er een optochtnummer door het O.K.H (Optocht Komitee Hoensbroek) is toegekend. Dit nummer wordt enkeltoegekend na digitale inschrijving via de website van het CCH en na ondertekening van het optochtreglement. Inschrijving is in verband met het drukken van de optochtflyer en verwerking jureringgegevens, mogelijk tot twee weken voorafgaand aan de optochtdag. Inschrijvingen na deze datum worden niet vermeld op de optochtflyer en vallen buiten de eventuele jurering. Het optochtnummer dient, mede omwille van een correcte jurering, goed zichtbaar vanaf het trottoir te zijn bevestigd aan de voorzijde van voertuigen dan wel zichtbaar te worden gedragen door de deelnemers.
 • Het O.K.H is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
 • Het O.K.H bepaalt de indeling en de volgorde in de optochten, die de deelnemers omwille van een correcte jurering dienen aan te houden. Hierover is geen discussie mogelijk.
 • Het O.K.H behoudt zich het recht voor om (eventueel vooraf) controle uit te oefenen op de regels van dit reglement.
 • Het opstellen van de optochten geschiedt vanaf 12.00 uur voor de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch en 13.00 uur bij de Groeëte Breuker Kingeroptoch. Uiterlijk om 12.30 uur respectievelijk 13.30 uur dienen alle deelnemers op de opstelplaats aanwezig te zijn.
 • Opstellen vindt plaats op een door het O.K.H aangegeven locatie.
 • De Groeëte Breuker Kingeroptoch vertrekt om 14.11 uur en de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch vertrekt om 13.11 uur.
 • Het als carnavalsprins op een wagen mee trekken in de optochten is uitsluitend voorbehouden aan de Stadsprins van Gebrook, de prinsen van de SHC nemen plaats op de prinsenwagen van het S.H.C. In het jubileumjaar (11,22,33 etc.) van een jubilerende carnavalsverenigingen van het S.H.C. is hun toegestaan om in dat jubileumjaar met een eigen prinsenwagen aan de optochten van Gebrook deel te nemen. Een jeugdprins zijnde jonger dan 14 jaar kan op een wagen mee trekken in de optochten. Dit echter na schriftelijke goedkeuring door het OKH.

 

Bijzonder

 • Aan voertuigen van overheidsinstanties en hulpverlenende instanties dient te allen tijde ongehinderde doorgang te worden verleend.
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van het O.K.H en de aanwijzingen van de leden van de “Vriendenkring”, of zij die belast zijn met de begeleiding van de optochten, direct op te volgen.
 • Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten, afbeeldingen of onderwerpen te gebruiken die discriminerend, aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor personen, groepen, religies en dergelijke; dit ter beoordeling van het O.K.H.
 • Alle deelnemers dienen de eigen veiligheid en de veiligheid van de andere deelnemers alsmede de veiligheid van de toeschouwers te waarborgen.
 • Het is de deelnemers niet toegestaan om propaganda te maken voor politieke partijen en/of groepen.
 • Het is niet toegestaan om dieren, getemd of ongetemd, in de optocht mee te voeren.
 • Het gebruik van open vuur, vuurwerk, rookbommen e.d. alsmede het gebruik van licht ontvlambare goederen en/of kleding is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een confettikanon of confettiblazer is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om projectielen af te schieten of ladingen tot ontploffing te brengen.
 • Het veroorzaken van overlast door stank en/of rook is niet toegestaan.
 • Het meevoeren van vruchten, glaswerk en/of andere zaken die gevaarlijk zijn of kunnen zijn, is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om gedurende de optochten te collecteren zonder verleende toestemming van het O.K.H.
 • Het is niet toegestaan om zwerfvuil en carnavalsspullen op en/of langs de route achter te laten; waaronder papier, karton e.d.
 • Ter voorkoming van verkeersgevaarlijke situaties mogen deelnemers zich uitsluitend tijdens de optochten op de wagens bevinden.
 • Het is voor voertuigen niet toegestaan om harder dan stapvoets te rijden.

 

Alcoholgebruik

 • Het openlijk gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptochten dient tot een minimum te worden beperkt. Het meevoeren van alcoholische drank is slechts in blik of plastic toegestaan en niet zichtbaar voor toeschouwers.
 • Voor jongeren onder de 18 jaar is het bezit en gebruik van alcohol niet toegestaan.
 • Uitdelen van alcohol aan jongeren beneden 18 jaar is niet toegestaan.
 • Begeleiders van groepen en wagens nuttigen geen alcohol.
 • Bestuurders mogen niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen verkeren.
 • Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd of van deelname worden uitgesloten. Dit ter beoordeling van het O.K.H.

 

Risico en aansprakelijkheid

 • Het O.K.H en het C.C.H aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemers geleden schade en/of ongevallen alsmede voor door deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 • Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de optochten en de daarbij gebruikte middelen. Deelname aan de optochten is volledig voor eigen risico.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 • Het O.K.H en het C.C.H zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.

 

Rijbewijs en verzekering

 • Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen, landbouwtrekker of motor moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dat is afgegeven voor de categorie voertuigen als door hen wordt bestuurd.

(Let op: op verzoek van de leden van het O.K.H moet een geldig rijbewijs kunnen worden aangetoond)

 • Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen: auto’s, bussen, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen, dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. (Let op: op verzoek van de leden van het O.K.H moet ter plaatse een geldig verzekeringsdocument kunnen worden overlegd; sommige verzekeraars verbieden deelname aan optochten zonder vooraf verkregen toestemming).

 

Voertuigen

 • Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan alle wettelijke en technische vereisten evenals de door hen voortbewogen aanhangwagens. Let op: alle aanhangwagens zijn voorzien van een hulpkoppeling; de aanhangwagens met een totaalgewicht boven 750 kg hebben tevens een eigen reminrichting met een losbreekreminrichting. Eigenaren en bestuurders van deelnemende voertuigen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor overtredingen en voertuiggebreken.
 • Bij slecht zicht en in de avond/nacht dienen de voertuigen aan de voor- en achterzijde te zijn voorzien van verlichting.
 • Graafmachines, hijskranen, shovels, voorladers en soortgelijke voertuigen zijn niet toegestaan in de optochten.
 • Personenauto’s zijn niet toegestaan tenzij deze dienen als trekkend voertuig.
 • Autowrakken op trailers of anderszins vervoerd, zijn niet toegestaan.
 • Bestuurders van voertuigen blijven altijd bij hun voertuigen. Carnavalswagens worden nooit onbeheerd achtergelaten.
 • Als de bestuurder van een voertuig beperkt zicht heeft aan de voor- dan wel achterzijde, is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder.
 • De technische staat van de carnavalswagens en/of voertuigen moet zodanig zijn dat de optochten veilig kunnen verlopen voor toeschouwers en deelnemers.
 • Open wielen dienen vanwege hun gevaar voldoende afgeschermd te zijn tot op een hoogte van maximaal 25 centimeter, gemeten vanaf het wegdek. In verband met verkeersdrempels dient, gemeten vanaf de grond, de onderkant van de onderste plaat/versiering zich ook tenminste 25 cm boven het wegdek te bevinden.
 • De maximale hoogte van carnavalswagens bedraagt 4 meter en de maximale breedte bedraagt 3 meter.
 • De deelnemer dient zich er van te gewisse, dat de lengte van de carnavalswagen de doorloop van de optocht bij bochten niet belemmerd.
 • De objecten die op/aan de carnavalswagens bevestigd zijn, dienen voldoende veilig te zijn en worden beschouwd als lading van de wagen. Het O.K.H behoudt zich het recht voor om onveilig beoordeelde carnavalswagens uit te sluiten van deelname aan de optochten en indien nodig te (laten) verwijderen uit de optochten.
 • Ronddraaiende elementen en aandrijvingen zijn op deugdelijke en veilige wijze afgeschermd.
 • De deelnemers mogen zich niet begeven tussen het trekkende voertuig en de aanhangwagen.
 • Defecte voertuigen dienen zo snel mogelijk de optochten te verlaten.

 

Brandveiligheid

 • Alle carnavalswagens zijn verplicht om een goedgekeurd brandblusapparaat mee te voeren, met een minimuminhoud van 6 kg blusstof ( ABC klasse). Indien deze ontbreekt mag niet worden gestart. Op de wagen moet tenminste één persoon meerijden, die met de bediening van dit apparaat op de hoogte is. Alle aanwezige blusmiddelen moeten direct binnen handbereik en goed zichtbaar aanwezig zijn.
 • Deelnemers die gebruik maken van een aggregaat en/of elektrische of hydraulische apparatuur, zijn verplicht een dergelijk brandblusapparaat mee te voeren.
 • Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien er gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.
 • Het meevoeren van brandstoffen als voorraad en/of voor het bijvullen van aggregaten is tijdens de optochten niet toegestaan.
 • Bij gebruik van een stroomaggregaat dient deze te zijn voorzien van een deugdelijke isolatie.
 • Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke en goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te zijn gebruikt.

 

Reclame

 • Reclame is onbeperkt toegestaan in de reclamekaravaan voorafgaand aan de optocht. Het uitdelen van reclamemateriaal en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral de kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen (uitdelen/aanreiken).
 • Tijdens de optochten is het verboden om (sluik)reclame te maken. Reclame op de trekkende voertuigen van sponsoren dient te zijn afgedekt.
 • Het is carnavalswagens toegestaan een reclame-uiting van maximaal 50 x 100 cm t.b.v. hun sponsor(en) mee te voeren op de achterzijde van hun wagen.
 • Het zich niet houden aan deze reclame regels kan uitsluiting van jurering inhouden.

 

Muziek/geluid

 • Het ten gehore brengen van carnavaleske muziek is zeer wenselijk doch wel maximaal tot een aanvaardbaar geluidsniveau voor de andere optochtdeelnemers, de toeschouwers en omwonenden.
 • De geluidsinstallatie mag geen onnodige hinder of overlast veroorzaken en het gebruik is uitsluitend toegestaan gedurende de optocht.
 • Wij wijzen de deelnemers op de door de Gemeente Heerlen aangescherpte regels vermeld in Gemeenteblad 2017 nr.6727 voor het beperken van geluidsoverlast. Deze maken onverkort deel uit van dit reglement en zijn als bijlage bijgevoegd.

 

Jury

 • De optochten wordt gejureerd door een onafhankelijke jury die de deelnemers beoordeelt aan de hand van tevoren vastgestelde en bekend gemaakte criteria (zie voor de criteria de website van het C.C.H.)
 • De uitslag wordt z.s.m. na het ontbinden van de optochten aan de deelnemers bekend gemaakt.
 • De uitslag van de jury is bindend voor alle deelnemers en kan niet ter discussie worden gesteld.
 • Deelnemers die zich niet houden aan dit reglement zien vrijwillig af van jurering en dingen niet mee naar prijzen.

 

Uitwerpen

 • Het uitwerpen van snoepgoed of gooien van voorwerpen is vanuit traditie alleen toegestaan aan de Stadsprins van Gebrook, de prinsenwagen van het S.H.C, de carnavalswagen van het C.C.H en de carnavalswagen van de Oud-Prinsen van het C.C.H.
 • In het jubileumjaar (11,22,33 etc.) van de jubilerende carnavalsverenigingen van het S.H.C. is hun toegestaan om in dat jaar eveneens snoepgoed of voorwerpen uit te gooien.
 • Een wagen, vanaf welke snoep wordt uitgedeeld/geworpen dient te worden begeleid door minimaal vier volwassenen, of (links/rechts/voor/achter) te voet, of bij elk wiel, een en ander om toe te zien op de veiligheid (bijvoorbeeld ter voorkoming van het feit dat iemand onder de wagen komt). Zie hiervoor ook de gestelde eisen aan voertuigen, meer specifiek ‘open wielen’.
 • Indien een optochtdeelnemer snoep wil uitdelen/werpen, kan dit alleen onder de navolgende limitatieve voorwaarden:
  • Een deelnemer die wil inschrijven voor de optocht(en) moet bij zijn inschrijving vermelden of hij snoep wil uitdelen/werpen. Hij wordt in het navolgende “aanvrager” genoemd;
  • De aanvraag dient te geschieden voor zondag 28 januari 2018 via het inschrijfformulier te vinden op de website van het C.C.H. Niet op deze wijze aangevraagd uitdelen/werpen van snoep is niet toegestaan en zal worden gesanctioneerd. Bij de aanvraag dient te worden vermeld, dat de aanvrager zich bewust het van het feit dat snoep uitdelen/werpen geheel voor eigen risico geschiedt en voorts welke voorzorgsmaatregelen aanvrager toepast ten aanzien van het risico van eventuele schade door aanvragers handelen;
  • De aanvrager mag eerst na schriftelijke toestemming snoep uitdelen/werpen. Het O.K.H., noch eventuele (mede-)organisatoren van de optochten, aanvaardt, los van wel of niet gegeven toestemming voor het uitdelen/werpen van snoep, geen enkele verantwoordelijkheid voor iedere vorm van persoons- of zaakschade die daardoor zou kunnen ontstaan;
  • Het is beslist niet toegestaan, andere zaken dan snoep uit de delen/ te werpen;
  • Uitdelen/werpen van snoep mag op geen enkel moment het ordentelijke verloop van de optocht niet in de weg staan. Aanwijzingen van het O.K.H., danwel eventuele medeorganisatoren van de optochten, ten aanzien van het uitdelen/werpen van snoep, die voorafgaande of tijdens de optochten worden gegeven in verband met het ordentelijk verloop daarvan, zullen door de aanvrager te allen tijde worden opgevolgd;
  • Een wagen, vanaf welke snoep wordt uitgedeeld/geworpen dient te worden begeleid door minimaal vier volwassenen, of (links/rechts/voor/achter) te voet, of bij elk wiel, een en ander om toe te zien op de veiligheid (bijvoorbeeld ter voorkoming van het feit dat iemand onder de wagen komt). Zie hiervoor ook de gestelde eisen aan voertuigen, meer specifiek ‘open wielen’. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aanvrager;
  • Alleen zacht snoep, niet zwaarder dan 20 gram per stuk of verpakking, mag worden uitgeworpen;
  • Snoepgoed dient voldoende ver van wagens te worden geworpen, ruim voorbij de eerste rij toeschouwers of eventuele dranghekken;
  • Hard snoep of zwaarder snoep mag uitsluitend vanaf de grond worden uitgedeeld;
  • Door ondertekening van het inschrijfformulier en het optochtreglement ten tijde van het uitreiken van het optochtnummer, vrijwaren de deelnemers die snoep uitdelen/werpen het C.C.H en het O.K.H. uitdrukkelijk tegen elke aansprakelijkheid ,in welke vorm dan ook en in de ruimste zin des woords, ter zake van de door hun of hun meegevoerde materiaal en snoepgoed toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders en/of overheid.

 

Uitsluiting

 • Voertuigen die niet aan de gestelde eisen voldoen kunnen te allen tijde door de coördinator van de optocht van verdere deelname worden uitgesloten en, in het uiterste geval, worden verwijderd uit de optochten.
 • Het O.K.H en/of de coördinator van de optocht houdt zich het recht voor om deelnemers uit de optochten te weren of te verwijderen die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement, niet voldoen aan een carnavaleske uitstraling of carnavaleske waardigheid passend bij de optochten van het O.K.H en het C.C.H. Dit ter beoordeling van het O.K.H en/of de coördinator van de optocht.
 • In geval van twijfel of vragen en daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het O.K.H en/of de coördinator van de optocht.

 

Opgesteld door het Optochtkomitee Hoensbroek, november 2019

 

De voorzitter,

Ron Lendi