Informatie Leedjeskonkoer 2021-2022

Beste deelnemers, componisten, tekstschrijvers en Breuker artiesten,

We kijken terug op een vreemde, vastelaovesloze periode en laten we hopen dat dit snel achter de rug is. Hopelijk is ook iedereen gezond en wel.

Momenteel kijken we met een positieve blik naar het komende seizoen. De huidige ontwikkelingen lijken in het voordeel te spreken, zodat we op de ellefde van de ellefde weer een volwaardig seizoen kunnen aftrappen. Op dit moment is het streven dat we dit doen met het traditionele Breuker vastelaoves leedjeskonkoer.

We gaan in ieder geval op zoek naar de sjlager van Gebrook. Wie wordt de opvolger van Xam en ‘ ’t gelök va Gebrook’? Wie mag zich een jaar lang sjlagerwinnaar van Gebrook noemen?
We houden echter ook een slag om de arm. Mochten de ontwikkelingen de verkeerde kant uitgaan, dan bestaat de mogelijkheid dat we het leedjeskonkoer digitaal laten plaatsvinden of verplaatsen naar een later tijdstip. We streven ernaar om hier, voor zover als mogelijk, medio september een besluit over te nemen. Mogelijk zijn in november ook nog 1,5 meter maatregelen van toepassing. In het kader hiervan vragen wij jullie om bij inschrijving het aantal deelnemers op te geven. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen kan het voorkomen dat wij een maximum hieraan moeten verbinden. Meer informatie over de exacte invulling ontvangen jullie te zijner tijd.

Het jury regelement van de afgelopen jaren blijft ook voor het leedjeskonkoer 2021-2022 gehandhaafd. Daarbij de kanttekening dat liedjes met het motto van 2020-2021 (Hie hingk ‘t in de loch) op dezelfde wijze beoordeeld worden als liedjes waarbij het motto van seizoen 2021-2022 (Es de geis d’r mer is) gebruikt is. Dit regelement is terug te vinden op de site van het CCH.

Om het Breuker dialect in stand te houden prefereren wij er naar dat sjlagers in het Breuker dialect zijn geschreven. Liedjes die in het Breuker plat zijn geschreven kunnen hier, net zoals andere jaren meer punten voor krijgen in de onderdelen “tekst” en “Gebrook”.
Indien door een tekstschrijver en/of deelnemer gewenst, kunnen wij jullie in contact brengen met de dialect-deskundige van het Breuker Plat.

Vanaf 1 juli 2021 is aanmelden via de site van het CCH mogelijk. De inzendingen (tekst, opname, inschrijfformulier en inschrijfgeld) dienen uiterlijk 15 oktober 2021 compleet aangeleverd te zijn bij leedjeskonkoer@cch-gebrook.nl.

Wij verzoeken jullie wel om zo snel als mogelijk te laten weten of jullie dit jaar (weer) mee willen doen. Dit mag in een reply op deze mail.

Mochten hier vragen over zijn dan horen wij dat graag.

Wij wensen jullie veel succes en plezier met de voorbereiding.

Reglement 2021 - 2022

1) Inzending geschiedt door het volledig digitaal inleveren van: 

a) Het digitale Inschrijfformulier .
b) Een opname van het liedje. Dit dient een complete versie van degelijke kwaliteit te zijn.
c) De tekst van het liedje op één A4. ( Als Word file)

2) Inschrijven kan via de website www.cch-gebrook.nl/leedjeskonkoer

3) Het inschrijfformulier dient uiterlijk 15-10-2021 ingeleverd te zijn. De complete versie met tekst (Punt 1B en 1C) dienen uiterlijk 15-10-2021 ingeleverd te zijn.  Wij verzoeken iedere deelnemer om z.s.m. de deelname aan te melden bij leedjeskonkoer@cch-gebrook.nl

4) Het inschrijfgeld bedraagt € 11,00 per deelnemer. Dit inschrijfgeld dient overgemaakt te worden naar rekeningnummer: NL16RABO0119931052 T.N.V Comité Carnavalsviering Hoensbroek onder vermelding van naam deelnemer.  De betaling dient uiterlijk 15-10-2021 betaald te zijn. 

5) Ná ontvangst van bovenstaande inzending, controleert de commissie leedjeskonkoer op volledigheid zoals omschreven in punt 1. Ná gebleken volledigheid/juistheid is de inschrijving definitief. De deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging hiervan. 

6) Het lied en/of de tekst en muziek afzonderlijk,  mogen niet eerder in het openbaar ten gehore zijn gebracht voorafgaand aan het leedjeskonkoer en dienen gemaakt te zijn met de intentie om deel te nemen aan het Breuker Vastelaoves Leedjeskonkoer.(BVLK) Na afloop van het BVLK staat het de deelnemer vrij om het lied in te schrijven voor regionale leedjeskonkoeren (bijvoorbeeld: LVK, CMC, PLK). Het lied inschrijven bij een ander plaatselijk konkoer is niet toegestaan. 

7) Het lied moet voldoen aan de volgende technische eisen:

a) De liedjes dienen van een tekst, in het  Breuker dialect, voorzien te zijn en in het Breuker dialect te worden gezongen.
b) De melodie moet voldoen aan de technische eisen, zoals een juiste verdeling van maten per regel etc.
c) De tekst moet voldoen aan de technische eisen, zoals rijm passend bij de muziek en er moet een duidelijk logica inzitten.
d) Blijheid, humor en carnavaleske uitstraling moeten duidelijk in de sjlager herkenbaar zijn.
e) De sjlager mag absoluut geen dubbelzinnige c.q. onfatsoenlijke (of daartoe makkelijk aanleidinggevende) teksten bevatten.
f) Er mag geen plagiaat qua tekst en/of muziek in de sjlager voorkomen.
g) Liedjes met het motto van 2020-2021 (Hie hingk ‘t in de loch) worden op dezelfde wijze beoordeeld als liedjes waarbij het motto van seizoen 2021-2022 (Es de geis d’r mer is) gebruikt is.

8) De keuze van de arrangeurs en opname studio wordt vrijgelaten aan de deelnemers zelf.

9) De auteur, componist en arrangeur, bezitters van het volledige auteursrecht, machtigen het CCH onherroepelijk om het genoemde lied te gebruiken voor al zijn carnavalsevenementen, het te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook, alsmede om waar nodig correcties aan te brengen voor een juiste spelling en schrijfwijze van de Limburgse taal volgens Hoensbroekse aard en wijze;

10) Dit recht wordt het CCH verleend om niet, onder de voorwaarde dat bij elke vermenigvuldiging de namen van auteur en componist worden vermeld;

11) Het CCH is slechts gerechtigd inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, zowel op het gebied van de tekst als wat betreft de muziek, na gepleegd overleg met de auteur en componist;

12) Het CCH is gerechtigd om arrangementen van het lied te maken om het geschikt te doen zijn voor diverse instrumenten en geluidsdragers.

13) Comité Carnavalsviering Hoensbroek heeft het recht tot het uitgeven van de opgenomen liedjes en vast te leggen op een geluidsdrager of te verspreiden via digitale kanalen. Gebruik, van het geheel of een gedeelte van de opname, door derden is alleen toegestaan na toestemming van auteur, componist en Comité Carnavalsviering Hoensbroek.

14) Elke deelnemer mag slechts met één nummer deelnemen aan het leedjeskonkoer

15) De liedjes worden gejureerd door een onpartijdige vakjury, ingesteld door de commissie leedjeskonkoer. De uitslag van de jury is bindend en tegen gemaakte keuze staat geen beroep open. 

16) Mocht er tijdens de uitslag van het leedjeskonkoer een gelijke stand voorkomen dan geeft de stem van de vakjury de doorslag.

17) De winnaars van het leedjeskonkoer  verplichten zich om samen met het CCH de vrijdag van het scholenbezoek mee te gaan in het daar door het CCH voor opgestelde programma. 

18) De winnaars kunnen door het CCH kosteloos ingezet worden tijdens de volgende  evenementen alwaar de sjlager van Gebrook ten gehore gebracht zal worden:

– Mansluujmurge 
– Vrouwluujmurge 
– Prinsenproclamatie 
– Inauguratie Oud-sjtadsprins
– Uitreiking d’r Uul 
– Vies hengbal in de optochthal 
– Breuker Aovend  
– Kingerzitting
– Sluitingsavond  

19) De winnaars van de publieksprijs kunnen kosteloos ingezet worden tijdens de Breuker Aovend

20) Afhankelijk van de dan geldende maatregelen bestaat de mogelijkheid dat het CCH besluit om het leedjeskonkoer digitaal te laten plaatsvinden of te verplaatsen naar een later tijdstip. Mogelijk zijn in november ook nog 1,5 meter maatregelen van toepassing. In het kader hiervan vragen wij jullie om bij inschrijving het aantal deelnemers op te geven. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen kan het voorkomen dat wij een maximum hieraan moeten verbinden. 

21) Door  inlevering  van  het  inschrijfformulier  is  de  inzender  gehouden  aan  dit reglement.

Inschrijfformulier