Juryreglement

OPTOCHTJURY

Regels voor jurering grote carnavalsoptocht in Hoensbroek

1. De jury is en opereert onafhankelijk.

2. Een jurylid wordt aangesteld voor de periode van 11 jaar. 

3. Het Optochtkomitee Hoensbroek stelt de voorzitter en de secretaris van de jury. Deze zijn beide niet betrokken bij de jurering.

4. Het lidmaatschap van de jury eindigt:

– door overlijden,

– door afloop van de in het tweede lid bedoelde periode,

– door opzegging van het jurylid,

– door opzegging door het OKH, 

– door onder bewindstelling c.q. curatelenstelling.

5. De te jureren categorieën in de grote optocht zijn:

 • Wagens
 • Grote groep > 25 personen
 • Groep 10 t/m 25 personen
 • Groot fragment 4 t/m 9 personen
 • Klein fragment 2 t/m 3 personen
 • Enkelingen

6. Per categorie dienen minimaal drie personen onafhankelijk van elkaar te jureren.

7. De jury maakt een onderlinge taakverdeling en bepaalt wie binnen het gezelschap welke categorie jureert. Om objectief te kunnen beoordelen is het gewenst dat een jurylid geen binding heeft met deelnemers in de door hem of haar te beoordelen optochtcategorie.

8. De deelnemers wordt bij het inschrijven gevraagd om een schriftelijke uitleg te geven over hun creatie. Elk jurylid ontvangt op de jury dag een klapper met de inschrijvingen en/of uitleg per deelnemer in zijn te beoordelen categorie.

9. Elk dezer categorieën wordt beoordeeld volgens de onderstaande vier aspecten voor beoordeling: idee/onderwerp

Met dit gezichtspunt wordt datgene bedoeld, wat men wil uitbeelden. Hierbij spelen een rol de originaliteit en de actualiteit. Van belang kan zijn dat men tracht aan te sluiten bij gebeurtenissen in Hoensbroek of algemeen bekende provinciale of landelijke gebeurtenissen. Ook de verbeelding van het motto dan wel de relatie tussen het eigen thema en de verbeelding daarvan spelen hier een belangrijke rol.

carnavalesk

Onder dit gezichtspunt wordt verstaan: het humoristische dat bij carnaval hoort; met je eigen en/of andermans vermeende belangrijkheid de draak steken, spot of zelfspot als middel tot reflectie en reactie, maar ook de pure humor. Het publiek moet zichzelf kunnen herkennen. Ook de speelsheid waarmee de uitbeelding gebracht wordt is wezenlijk.

uitbeelding

Dit gezichtspunt verwijst naar de feitelijke realisatie van datgene wat men wil uitbeelden. Vormgeving, uitvoering, afwerking, kleur, beweging, detaillering, spectaculair, enz. spelen een rol.

presentatie*

Dit gezichtspunt ziet op het spel, de uitvoering, de sfeer en de wisselwerking met het publiek; op welke wijze krijgen idee en uitbeelding gestalte tijdens de optocht.

* Bij de categorie wagens is hier van toepassing: gehouden aan het gestelde in het optochtreglement.

10. Alle juryleden beoordelen zelfstandig de eigen categorie 2 á 3 keer voor en tijdens de optocht. De eerste keer bij de opstelling en voor de tweede en/of derde jurering op een niet vooraf vastgestelde plaats langs de route. Bij elk beoordelingsmoment worden cijfers gegeven tussen 1 en 10 voor elk van de vier bovenstaande aspecten van de beoordeling. Elk jury geeft per deelnemer een eindbeoordeling per aspect; de optelling van deze eindcijfers vormt de totaalscore. Deze totaalscore/eindbeoordeling geeft elk jurylid afzonderlijk door aan de voorzitter van de jury. 

11. De voorzitter van de jury draagt zorg voor de registratie en het totaliseren van de scores. In de bijeenkomst van de juryleden per categorie wordt vervolgens de einduitslag bepaald aan de hand van het door de juryvoorzitter optellen van deze totaalscores. In geval van gelijk eindigen, bepalen de betreffende juryleden per categorie onderling de rangorde.

Voorbeeldtelling:

aspect: toelichting: 1 2 3 eindcijfer
idee/

onderwerp

originaliteit, actualiteit, stad en streek, motto, relatie eigen thema & verbeelding  7,5 8 7 22,5
           
carnavalesk humor, spitsvondigheid, (zelf)spot, komisch, dwaas 6 6 6 18
           
uitbeelding vormgeving, uitvoering, afwerking, kleur, beweging, detaillering 8 8,5 8 24,5
           
presentatie sfeer en spel in de optocht, spectaculair, reactie publiek*

*Bij de categorie wagens: gehouden aan het gestelde in het optochtreglement

8 7 7 22
totaalscore: 87

12. Het jureren, gebeurt met aandacht en naar eer en geweten. Juryleden laten zich niet beïnvloeden door buitenstaanders of deelnemers en stellen zich zo bescheiden mogelijk op. Zij spreken nooit voorkeuren of waarderingen uit. Ook niet na afloop van de optocht.

13. Als ‘slecht’ worden gewaardeerd:

 • bloot, schunnig of ongepast, aanstootgevende en/of kwetsende onderwerpen, uitbeeldingen en/of gedragingen, dat ter beoordeling van de jury,
 • reclame in welke vorm dan ook, met uitzondering van zelfgebouwde wagens, waar het voeren op de achterzijde van de wagen van een reclamebord (max. 40cm x 80 cm) is toegestaan,
 • het gebruik van alcoholische drank door bestuurders van deelnemende wagens en overige voertuigen,
 • het gebruik van open vuur en vuurwerk, het produceren van stank, rook, en dergelijke en het gebruik van een confettikanon/confettiblazer,
 • het gebruik van graaf- en hijskranen als trekkend voertuig en/of het gebruik van personenwagens of andere motorvoertuigen als onderdeel in de categorie enkelingen, kleine- en grote fragmenten en groepen,
 • het voeren van muziek dat het toegestane dB geluidsniveau overschrijd,
 • het niet op toegekend optochtnummer lopen,
 • het optochtnummer niet zichtbaar voor de jury meegevoerd wordt, 
 • het niet volledig afleggen van de optochtroute.

Iedere aanspraak op jurering en het toekennen van een prijs kan in dergelijke gevallen komen te vervallen.

14. Elk jurylid draagt er zorg voor, om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn voor het doorgeven van zijn beoordeling aan de voorzitter van de jury.

15. Per categorie zijn door de jury vier prijzen te verdelen, de hoofdprijs, de 1ste prijs, de 2de prijs en de 3de prijs. De deelnemer met de hoogste score heeft recht op de hoofdprijs.

16. De Kloe van de optocht wordt door het Optochtkomitee Hoensbroek aan die deelnemer, fragment, groep of wagen toegekend, waarvan het komitee van mening is dat de uitbeelding de kloe van de optocht is.

17. De uitslag van de jury wordt enkel door de president van het CCH bekend gemaakt. De Kloe wordt uitgereikt door de voorzitter van het Optochtkomitee. Hierna volgt publicatie in dagbladen en op de website.

18. De voorzitter van de jury beslist over zaken waarin dit reglement niet voorziet.