Addendum optochtreglement 2017

ADDENDUM OPTOCHTREGLEMENT O.K.H. 2017

Het addendum heeft betrekking op het uitwerpen van snoep in de optochten van Gebrook, wat vanuit traditie enkel is voorbehouden aan de Stadsprins van Gebrook, de prinsenwagen van het S.H.C., de carnavalswagen van het C.C.H , de carnavalswagen van de Oud-Prinsen van het C.C.H. en , indien van toepassing, een jubilerende prins van een vereniging die is aangesloten bij het S.H.C.

Het addendum maakt integraal deel uit van het eerder vastgestelde optochtreglement van het O.K.H. voor 2017 en dient in samenhang met dat reglement te worden gelezen.

Het addendum vindt zijn oorsprong in de terugkerende vraag van optochtdeelnemers om het optochtreglement aan te willen passen en andere optochtdeelnemers dan genoemde partijen de mogelijkheid te bieden om snoep uit te kunnen delen/werpen in de optochten.

Het O.K.H. heeft voor 2017 ingestemd met de gevraagde aanpassing van het optochtreglement onder de navolgende limitatieve voorwaarden:

  • Een deelnemer die wil inschrijven voor de optocht(en) moet bij zijn inschrijving vermelden of hij snoep wil uitdelen/werpen. Hij wordt in het navolgende “aanvrager” genoemd. Voor de optochten in 2017 moeten de reeds ingeschreven deelnemers alsnog aanvragen, dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om snoep uit de te delen/uit te werpen. De aanvraag dient te geschieden voor 23 februari 2017 via optocht@cch-gebrook.nl. Niet op deze wijze aangevraagd uitdelen/werpen van snoep is niet toegestaan en zal worden gesanctioneerd. Bij de aanvraag dient te worden vermeld, dat de aanvrager zich bewust het van het feit dat snoep uitdelen/werpen geheel voor eigen risico geschiedt en voorts welke voorzorgsmaatregelen aanvrager toepast ten aanzien van het risico van eventuele schade door aanvragers handelen;
  • De aanvrager mag eerst na schriftelijke toestemming snoep uitdelen/werpen. Het O.K.H., noch eventuele (mede- )organisatoren van de optochten, aanvaardt, los van wel of niet gegeven toestemming voor het uitdelen/werpen van snoep, geen enkele verantwoordelijkheid voor iedere vorm van persoons- of zaakschade die daardoor zou kunnen ontstaan;
  • Het is beslist niet toegestaan, andere zaken dan snoep uit de delen/ te werpen;
  • Uitdelen/werpen van snoep mag op geen enkel moment het ordentelijke verloop van de optocht niet in de weg staan. Aanwijzingen van het O.K.H., danwel eventuele medeorganisatoren van de optochten, ten aanzien van het uitdelen/werpen van snoep, die voorafgaande of tijdens de optochten worden gegeven in verband met het ordentelijk verloop daarvan, zullen door de aanvrager te allen tijde worden opgevolgd;
  • Een wagen, vanaf welke snoep wordt uitgedeeld/geworpen dient te worden begeleid door minimaal vier volwassenen, of (links/rechts/voor/achter) te voet, of bij elk wiel, een en ander om toe te zien op de veiligheid (bijvoorbeeld ter voorkoming van het feit dat iemand onder de wagen komt). Zie hiervoor ook de gestelde eisen aan voertuigen, meer specifiek ‘open wielen’. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aanvrager;
  • Alleen zacht snoep, niet zwaarder dan 20 gram per stuk of verpakking, mag worden uitgeworpen;
  • Snoepgoed dient voldoende ver van wagens te worden geworpen, ruim voorbij de eerste rij toeschouwers of eventuele dranghekken;
  • Hard snoep of zwaarder snoep mag uitsluitend vanaf de grond worden uitgedeeld;
  • Door ondertekening van het inschrijfformulier en het optochtreglement ten tijde van het uitreiken van het optochtnummer, vrijwaren de deelnemers die snoep uitdelen/werpen het C.C.H en het O.K.H. uitdrukkelijk tegen elke aansprakelijkheid ,in welke vorm dan ook en in de ruimste zin des woords, ter zake van de door hun of hun meegevoerde materiaal en snoepgoed toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders en/of overheid.